Tietosuojaseloste

Sairaala KL Oy:n potilastietorekisteri

Sairaala KL Oy ylläpitää ja suojaa potilastietorekisteriään asianmukaista lainsäädäntöä

noudattaen. Potilaan yksityisyyden kunnioittaminen ja suojaaminen on erittäin tärkeää

Sairaala KL Oy:n liiketoiminnassa. Toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä, jotka on

annettu yksityisestä terveydenhuollosta. Sairaala KL Oy:n keräämiä potilasta koskevia

tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.

Päivitetty 20.09.2018

1. Rekisterinpitäjä

Sairaala KL Oy (2045978-3)

2. Yhteyshenkilö

Elina Salmi

elina.salmi@sairaalakl.fi

Uudenmaankatu 38 E

00120 Helsinki

+358 20 766 9390

3. Rekisterin nimi

Sairaala KL Oy:n ja sen ammatinharjoittajien keskitetty potilastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • potilaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu sekä hoidon toteutus ja arkistointi;
 • terveydenhuollon toiminnan suunnittelu, tilastointi, seuranta ja arviointi sekä tieteellinen tutkimustoiminta;
 • laskutus ja perintä.

5. Rekisterin tietolähteet

 • henkilö itse tai alaikäisen henkilön huoltaja;
 • terveydenhuollon ammattihenkilö, tutkimusten ja hoidon yhteydessä syntyvät tiedot, vastaukset ja lausunnot;
 • muista hoitoyksiköistä henkilön tai alaikäisen henkilön huoltajan suostumuksella saadut asiakirjat.

6. Rekisterin tietosisältö

 • potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot;
 • potilaan nimeämä yhteyshenkilö tai huoltaja;
 • potilaan hoidon kannalta välttämättömät alustavat tiedot ja terveystiedot;
 • laboratorio- ja tutkimustiedot;
 • ajanvaraus- ja laskutustiedot;
 • merkinnän tekijän tai lukijan tiedot;
 • tiedot asiakirjojen saapumisesta, lähteestä ja luovutuksesta.

7. Kenelle tietoja luovutetaan

 • Potilastietoja luovutetaan pääasiassa potilaan itsensä kirjallisella suostumuksella;
 • Mikäli potilas ei itse osaa arvioida suostumuksen merkitystä, voidaan tietoja luovuttaa myös potilaan lailliselle edustajalle;
 • Lakiin perustuen tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutusyhtiöille;
 • Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Potilastietorekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn perusteet

 • Potilastietoja voivat käsitellä ainoastaan potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän avustajansa. Tietoja käsitellään ainoastaan toimenpiteiden
  vaatimassa laajuudessa;
 • Tietoja käsitellään yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla;
 • Paperinen arkisto säilytetään valvotuissa tiloissa sijaitsevissa lukittavissa arkistoissa;
 • Potilastiedot tallennetaan kirjallisen suostumuksen perusteella Sairaala KL Oy:n keskitettyyn potilastietorekisteriin;
 • Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa tallentaminen yhteiskäyttöön. Tällaisessa tapauksessa sekä potilasasiakirjan luku- että merkitsemisoikeus on ainoastaan käyntiin liittyvällä hoitavalla lääkärillä. Laskutustiedot ja tiedot ajanvarauksesta sekä merkinnät tutkimusvastauksista jäävät näkyviin;
 • Potilaalla on oikeus pyytää tietojensa merkitseminen salaiseksi;
 • Digitaalisesti tallennettuja tietoja pääsee tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan Sairaala KL Oy:n yksilöllisillä käyttäjätunnuksilla;
 • Potilastiedon järjestelmiä valvotaan aktiivisesti lokitietoja seuraamalla.

9. Oikeus tarkastaa ja korjata tietoja

 • Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa sekä lokitietonsa kerran vuodessa ilman veloitusta;
 • Potilaalla on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Pyynnön täytyy sisältää perustelut. Potilastietojen korjaus suoritetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että tehty korjaus sekä alkuperäinen merkintä ilmenevät potilastietorekisteristä;
 • Pyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen Sairaala KL Oy, Elina Salmi, Uudenmaankatu 38 E, 00120 Helsinki;
 • Pyydetyt tiedot luovutetaan kirjallisena. Ennen luovutusta potilaan henkilöllisyys tarkastetaan.

10. Henkilötietojen säilytysaika potilasrekisterissä

 • Potilastietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen (298/2009) mukaisesti;
 • Lokitiedot säilytetään vähintään 12 vuotta eteenpäin tietojen syntymisestä;
 • Muita potilastietorekisteriin liittyviä tietoja säilytetään niin kauan kuin tietojen käsittelyn kannalta on tarpeellista (laskutus ja perintä) tai kuten kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö edellyttää.